Entries and starting orderSRider Horse#
1Abdulaziz LAHIQ - 10290123KSATAMEEM ALMANEEAT - 8725
2Adnan ATIYAH - 10146223KSAASIA - 5041
3Atyaf ALNEAMI - 10222802KSAEL ESPANOL - 103NA39
4Hala ALAMRI - 10328529KSAZAMZAM - 103KW53
5Khaled ALKAHTANI - 10304193KSACOOKIES - 9236
6Maysam ASIRI - 10305029KSALADYKRACHER 27 - 107KV52
7Mohammed ALQAHTANI - 10250820KSATHE LIMIT K - ‏102PM12
8Sarah ALAMRI - 10270112KSABIG STAR - 1392
9Zinah MARI - 10328240KSAALADDIN ST GHYVAN - BEL40153